Project

Istraživanje gospodarske klime u EU pokazuje veliku potrebu kreativno reagirati na polju strukovnog obrazovanja i usavršavanja vještina. Kroz prilagodbe i integracije inovativnih sadržaja i rezultata LLP projekta, I-Campusa,  cilj ST - ART APP  projekta je razviti vještine i poboljšati samo-zapošljavanje stvaranjem veza između strukovnih škola te obrazovanja i tržišta rada surađujući s prekograničnim partnerima (javnim i privatnim strukovnim školama, malim i srednjim poduzetništvom, organizacijama i fondacijama) u sektoru kreativnih tvrtki koje se temelje na kulturnim dobrima i baštini.

Svi se općenito slažu da uspješna promocija putem interdisciplinarnih ključnih kompetencija, prenosivih vještina i stavova, zahtjeva drugačiji, netradicionalni pristup i promjenama u školskoj organizaciji i kulturnom menadžmentu. Zahvaljujući visokoj kvaliteti Konzorcija koji je sastavljen od partnera iz sedam europskih zemalja (Italije, Grčke, Engleske, Danske, Mađarske, Portugala i Hrvatske), cilj projekta je da se ciljanoj grupi, mladima i poduzetnicima koji žele približiti poslovanju u sektoru kreativnog poduzetništva kulturnih dobara i baštine, omogući rad s alatima koji će im pomoći započeti posao u navedenom sektoru. Izravni korisnici će izoštriti vještine i sposobnosti kao što su kreativno razmišljanje, inicijativa, rješavanje problema, procjena rizika, odlučivanje te konstruktivno upravljanje osjećajima.

Projekt će omogućiti organizacijama u sektoru strukovnog obrazovanja da rade s partnerima iz cijele Europe, razmjenjuju najbolje prakse (Focus grupa) , te povećaju njihovu stručnost osoblja (okrugli stol i analiza). Pohađanjem i aktivnim sudjelovanjem u planiranim aktivnostima, od partnera će se tražiti da se najprije analiziraju potrebe ciljane skupine kako bi se odredilo na koji način bi se inovativni sadržaj I-Campusa mogao prilagoditi ciljanoj skupini. Partneri će rezultate raspraviti na Okruglom stolu i zajedno će raditi na kreiranju nove  podrške za razvoj ključnih vještina. Pokretanjem ove akcije namjeravamo ponuditi mobilnu aplikaciju WEB 2.0 za iOS i Android platforme koja će se koristiti duž cijele Europe. Alat će biti testiran na radionici, a eksperimenti će se raditi u zemljama partnerima.

U cilju stvaranja svijesti o postignutim rezultatima, biti će planirana serija aktivnosti za diseminaciju i vidljivost ( 7 nacionalnih seminara i Dan otvorenih vrata).

Dugoročni utjecaj ovog projekta je promicanje kulture samo-zapošljavanja, povećavajući  u međuvremenu internacionalizaciju pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te razvijanje pravog primjera interaktivnog i učinkovitog didaktičkog alata za neizravne korisnike i trenere strukovnog obrazovanja i osposobljavanja .

Logo-euLogo-LeonardoProgetto finanziato nell'ambito del Programma Leonardo da Vinci Transfer of Innovation


This project has been funded with the support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

JoomShaper